Review : 30004-1: Battle Droid on STAP

Name : 30004-1: Battle Droid on STAP
รายละเอียด : มาจากภาคโลนในตอนไหนสักตอนหนึ่งแต่เราเห็นกันบ่อยๆในภาคที่ 1 2 และ 3
คำบอกกล่าว : ได้มาเมื่อ 31 ตุลาคม 2553 ที่เอสพลานาด (TBC Mi-Ni meet 3)
ราคาที่ซื้อ : 300 บาท

เพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/album.php?aid=24734&id=100001132308459&l=4e787f1c94

Review – 30004

หมายเลขชุด: 30004

ชื่อ: Battle Droid on STAP

กลุ่ม: Star wars

ปีที่ออก: 2009

จำนวนชิ้นส่วน: 23 ชิ้น

จำนวน Mini Figure: 1 ตัว

ราคา: 300 บาท

คู่มือ: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fcache.lego.com%2Fbigdownloads%2Fbuildinginstructions%2F4563464.pdf

ความสวยงาม: ได้ 9 จาก 10 คะแนน

ความยากง่ายในการต่อ: ได้ 10 จาก 10 คะแนน

ความเหมาะสมในการเป็นของเล่นเด็ก: ได้ 9 จาก 10 คะแนน

เทคนิคการต่อ: ได้ 7 จาก 10 คะแนน

ชิ้นส่วนที่น่าสนใจ: ได้ 7 จาก 10 คะแนน

ความคุ้มค่า: คุ้มมากมายครับสำหรับ ธีม Star wars

เวลาในการต่อ: ประมาณ 4 นาที

จุดเด่น: เหมือนกับในภาพยนต์ clone wars

จุดด้อย: อ่อนแอไปนิดนึง

 

Advertisements

รายละเอียดการประกวดสร้างแบบจำลองเมืองในฝัน ด้วยตัวต่อพลาสติก(Building Block) The City Of Dream Model

รายละเอียดการประกวดสร้างแบบจำลองเมืองในฝัน ด้วยตัวต่อพลาสติก(Building Block)

The City Of Dream Model

ในสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หลักการและเหตุผล
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยมีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินตระหนักดีว่าการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย ที่ทุกคนต้องร่วมมือกับปลูกฝังและสร้างค่านิยมในการยึดมั่นคุณธรรมความดี ไม่งมงาย โลภหลง ในสิ่งเย้ายวนใจต่างๆ โดยเฉพาะเงินทองและอำนาจ
จึงได้เกิดเป็นโครงการประกวดแบบจำลองเมืองในฝันโดยการต่อตัวต่อพลาสติก (Building Block) เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงให้สังคมเห็นถึงภาพเมืองในฝัน และสังคมแห่งจริยธรรมตามจินตนาการ พร้อมทั้งส่งเสริมจริยธรรมในกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เป้าหมายของการจัดประกวดในครั้งนี้คือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่เข้าประกวดรวมถึงผู้ชมร่วมได้ร่วมแบ่งปันจินตนาการเกี่ยวกับเมืองในฝันและสังคมแห่งจริยธรรม อันจะทำให้เกิดเป็นเมืองในฝันที่แท้จริงในสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์

 1. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมจริยธรรมให้กับกลุ่มผู้เข้าประกวดและผู้ชม
 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ในกลุ่มเป้าหมาย
 3. เพื่อเป็นเวทีประชาชนได้แสดงออกถึงมุมมองและแนวความคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมประโยชน์ต่อสังคมเมื่อเผยแพร่ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายในการประกวด
เยาวชน คนรุ่นใหม่  และประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด
ประเภทประถมศึกษา

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 11 ปี
 • สามารถส่งผลงานเป็นเดี่ยวหรือกลุ่มได้ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปแต่ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน

ประเภทมัธยมและอาชีวศึกษา

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม หรือ อาชีวศึกษา (ปวช.)  อายุไม่เกิน 12 – 18 ปี
 • สามารถส่งผลงานเป็นเดี่ยวหรือกลุ่มได้ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปแต่ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน

ประเภทประชาชนทั่วไป

 • ประชาชนไทย ไม่จำกัดเพศ การศึกษา และ อาชีพ ไม่จำกัดช่วงอายุ (แต่ต้องไม่มีสมาชิกคนใดในทีมลงแข่งขันในประเภทอื่น)
 • สามารถส่งผลงานเป็นเดี่ยวหรือกลุ่มได้ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปแต่ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

 • จัดแสดงผลงานบน Base Plate  ขนาด 32 x 32 ปุ่ม จำนวนไม่เกิน 4  แผ่น หรือ ไม่เกิน 20 นิ้ว x 20 นิ้ว   โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม Base Plate มาเอง\
 • ตัวต่อพลาสติก (Building Block) เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ร่วมประกวดต้องนำมาเอง
 • เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน

–                   ประเภทประถมศึกษา 75 นาที

–                   ประเภทมัธยมและอาชีวศึกษา 120 นาที

–                   ประเภทประชาชนทั่วไป 180 นาที

 • สามารถต่อแบบจำลองสำเร็จล่วงหน้าในบางส่วน โดยจะต้องมีชิ้นส่วนที่ประกอบสำเร็จไม่เกิน 50 % ของชิ้นส่วนทั้งหมดในแบบจำลอง
 • แนวคิดหลักในการนำเสนอจะต้องส่งเสริมจริยธรรมในสังคม และสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน  รูปแบบเมืองในฝันตามจินตนาการของตน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการในการประกวดแบบจำลองเมืองในฝัน

 • กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมนำเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับเมืองในฝันได้ที่เว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน http://www.ombudsman.go.th  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานและทางอีเมลล์ ombudsman@p-eventgroup.com ตั้งวันที่ 11 ตุลาคม  – 3 พฤศจิกายน  2553
 • กรรมการจะจัดการแข่งขันรอบแรกเพื่อคัดเลือกผู้แข่งขันเข้ารอบสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 5  พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานผู้ตรวจการณ์แผ่นดิน
 • ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยคัดเลือกจากแนวคิดหลัก ประเภทละ 5  ทีม  ทางเว็บไซต์  www.ombudsman.go.th ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน  2553
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบต้องยืนยันการเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 หลังจากนั้นจะเรียกทีมที่ได้สำรองเข้าร่วมประกวดแทน
 • ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบและยืนยันการเข้าร่วมประกวด ร่วมประกวดแบบจำลองเมืองในฝันในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ภายในสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553  ณ ลานแฟชั่นแกลอรี่ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
 • จัดแสดงผลงาน พร้อมเปิดให้คณะกรรมการและผู้ชมงานร่วมโหวต ณ บริเวณจัดงาน จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 น.
 • ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ในงานสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปี  2553 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553  เวลา 16.00 น.

วิธีการตัดสิน

 • ตัดสินโดยวัดจากคะแนนโหวตของกรรมการ  5 ท่าน และผู้ชมภายในงาน
 • กรรมการมีสิทธิ์โหวต คนละ 100 คะแนน  โดยจะโหวตกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละกี่คะแนนก็ได้ แต่ไม่รวมแล้วต้องไม่เกิน 100 คะแนน
 • ผู้ชมภายในงาน มีสิทธิ์โหวตคนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ

 • มีแนวคิดในการนำเสนอสร้างสรรค์และส่งเสริมจริยธรรมในสังคมไทย
 • มีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจชวนติดตาม
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจในเกี่ยวกับเรื่องเมืองในฝัน สังคมแห่งจริยธรรมแก่ผู้ชม
 • มีรูปแบบการนำเสนอสุภาพและเหมาะสมต่อการจัดแสดงในที่สาธารณะ

รางวัลการประกวด

ทั้ง 3 ประเภท

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 3. รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่เหลือรับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท

 

กำหนดการประกวดสร้างแบบจำลองเมืองในฝัน ด้วยตัวต่อพลาสติก (Building Block)

รอบชิงชนะเลิศ

งานสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

ณ ลานแฟชั่นแกลอรี่ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553

10.00-11.00  น.

ทีมที่ผ่านเข้ารอบประเภทประถมศึกษาลงทะเบียน  / เตรียมอุปกรณ์ /

ประจำที่ยังฐานที่ตั้งแบบจำลองของตน

11.00-12.15  น.

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทประถมศึกษา

กิจกรรมบนเวที “ ร้อยแปดเรื่อง Bricks  กับเทคนิคควรรู้”

ผู้เข้าแข่งขันประเภทมัธยมและอาชีวศึกษาลงทะเบียน / เตรียมอุปกรณ์

12.15-14.15 น.

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทมัธยมและอาชีวศึกษา

กิจกรรมบนเวที “ เปิดใจเรื่องเมืองในฝันจากผู้เข้าแข่งขันรุ่นประถม”

ผู้เข้าแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปลงทะเบียน / เตรียมอุปกรณ์

ผู้เข้าชมงานร่วมโหวตให้คะแนนประเภทประถมศึกษา

14.15-18.15 น.

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป

กิจกรรมบนเวที “ เปิดใจเรื่องเมืองในฝัน ผู้เข้าแข่งขันมัธยมและอาชีวศึกษา”

ผู้เข้าแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปลงทะเบียน / เตรียมอุปกรณ์

ผู้เข้าชมงานร่วมโหวตให้คะแนนประเภทประถมศึกษา, มัธยมและอาชีวศึกษา

18.15-19.15 น.

วิจารณ์ผลงานและให้คะแนนโดยคณะกรรมการ

ผู้เข้าชมงานร่วมโหวตให้คะแนนทุกประเภทการแข่งขัน

 

 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553

10.00 น.

เปิดงาน จัดแสดงผลงานของทีมที่ร่วมแข่งขันทั้ง 3 ประเภทรวม  30 ชิ้นงาน

ผู้เข้าชมงานร่วมโหวตให้คะแนนทุกประเภทการแข่งขันตลอดทั้งวัน

12.00-13.00  น.

พิธีกรประชาสัมพันธ์การประกวดและวิธีการให้คะแนน

กิจกรรมบนเวที “ เปิดใจเรื่องเมืองในฝัน ผู้เข้าแข่งขันประชาชนทั่วไป ช่วงที่ 1”

เกม “ต่อไวได้รางวัล”

15.00-16.00  น.

พิธีกรประชาสัมพันธ์การประกวดและวิธีการให้คะแนน

กิจกรรมบนเวที “ เปิดใจเรื่องเมืองในฝัน ผู้เข้าแข่งขันประชาชนทั่วไป ช่วงที่ 2”

เกม “ต่อไวได้รางวัล”

17.00-19.00 น.

พิธีกรประชาสัมพันธ์การประกวดและวิธีการให้คะแนน

กิจกรรมบนเวที “ เปิดตำนานเลโก้ ”

เกม “ต่อไวได้รางวัล”

วิจารณ์ผลงานและให้คะแนนโดยคณะกรรมการชุดที่ 2 และแขกรับเชิญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553

10.00 น.

เปิดงาน จัดแสดงผลงานของทีมที่ร่วมแข่งขันทั้ง 3 ประเภทรวม  30 ชิ้นงาน

ผู้เข้าชมงานร่วมโหวตให้คะแนนทุกประเภทการแข่งขันจนถึง 17.00 น.

12.00-13.00  น.

พิธีกรประชาสัมพันธ์การประกวดและวิธีการให้คะแนน

กิจกรรมบนเวที “ เรียนรู้เทคนิค Bricks จากการแข่งขันเลโก้บันลือโลก”

เกม “ต่อไวได้รางวัล”

15.00-16.00  น.

พิธีกรประชาสัมพันธ์การประกวดและวิธีการให้คะแนน

กิจกรรมบนเวที “ เปิดใจแชมป์เลโก้ประเทศไทย  ตอน เบื้องหลังจากใจแชมป์”

เกม “ต่อไวได้รางวัล”

17.00-19.00 น.

พิธีกรประกาศปิดโหวต

สาธิตการต่อ Bricks โดย “สุดยอดเซียน Bricksไทย กับสุดยอดเทคนิคและทริคเด็ดๆ”

เกม “ต่อไวได้รางวัล”

ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท

 

 

_______________________________________

 

แก้ไข City together part 2

หลังจากตอนที่ 2 ดดนบล็อกไปผมก็หาทางพยามลงให้ทุกคนดูให้จงได้
ผมเลยลองใช้ Facebook เลยละกัน
แต่ไม่ได้เป็นแบบ HD ต้องขออภยไว้ด้วยครับ
ถ้าผมเจอที่ๆใส่แบบ HD ได้ผมจะใส่ครับ

รายการตอนพิเศษ City together
part 1
http://www.youtube.com/watch?v=KRNYaBjWLnU
part 2
ตอนที่ 2 ออกแล้วครับผม เป็นภาพรวมกว้างๆอีกทีครับ
http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zF/r/OCVJLMZrBcC.swf?v=141759789205097&ev=0

* เปิดเทอมแล้วทำอะไรไม่สะดวกเลย  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้

1 Ft Review + เทคนิก

ครั้งนี้ผมจะมา Review celebration luke ที่ได้จาก Lego star wars The visual dictionary

ผมจะมา Review ชุด 4476 Jabba’s prize

นี่เป็น MOc ของผมที่ชื่อว่าวันเบาๆของ Officer

ในตอนนี้ของผมจะมาสอนวิธีทำโต๊ะเลโก้

ในตอนนี้ของผมจะมาสอนวิธีการต่อKeyBordเลโก้

ชื่อ : Pharaoh’s Quest 2011

The Egypt sets are at first sight very impressive, and something bothering me is that there is a lot of shooting and fighting. Here you can also collect different things like Atlantis, which are housed in the various sets. As new parts: wings, knives, staff, beetles, and an elevated base plate. (I hope things are printed and not decorated with stickers!) Lots of tan, a little pearl-gold, a little dark tan, a little dark red. Elements from the PoP series I have not spotted at first sight.

7305 Attack of the scarab € 4.99
1 young adventurer and a sort of technic monster in blue (a giant scarab i suppose) Extra: 1 gold cristal.

7306 Race for the golden staff € 9.99
1 senior adventurer on a red bike, with dynamite and rifle against 2 mummies with old black pharaons helmet, sword and scarab shield (In black). The legs of the mummies are printed! The scarabs aren’t printed but the shield itself has the shape of scarab. Extra: 1 golden staff. New shape for it, very strange it is like an half moon…

7307 Duel in the air € 19.99 (great biplane)
English biplane with standard pilot fight against 2 mummies. They have wings in gold, red blue and white and a new helmet, like an horus face. Extra: 1 blue diamond. Very spectacular!

7325 Cursed Cobra Statue € 29.99
2 adventurers on a red jeep against a BIG cobra and a standard mummy. Extra: 1 golden scarab shield. The cobra is a bit knobbly, I prefer minifigs…

7326 Mysterious Sphinx € 49.99
1 adventurer with a red car and rifle against 2 standard mummy. The sphinx is a big statue with anubi head. I dont like it very much, too childish. Extra: golden mummy sword

7327 Pyramid of the Pharaoh € 99.99 (including half-track)
A big big set with 3 adventurers and 4 mummies. 2 mummies have a new complete helmet with anubi face. Very sweet. There is also 1 horus mummy (with wings) and a giant scorpion. IT IS A FULL pyramid, very big, with golden portal and 2 side doors. It has a plastic baseplate and i think a lot of stickers. Extra: golden standard pharaoh helmet.

 

ที่มา http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=46443

Lego star wars The visual dictionary

ฃื่อ : Lego star wars The visual dictionary
ราคา : 16.99 ปอนด์สเตอร์ลิง
เนื้อหา : เป็นรายละเอียดของ mi-ni fig , ยานยนต์ และอื่นๆของ star wars ตั้งแต่ 1999 – 2009 ตั้งแต่ภาคที่ 1 – สงครามโคลน
ในส่วนของยานยนต์ จะมีบอกถึงส่วนต่างๆของยานยนต์
MI-NI FIGURE : 1 ตัว คือ Celebration Luke skywalker

หน้าปก

ที่แถมตัวซ้ายนะครับ

Mi-ni fig

สารบัญ

ด้านใน

ลูกเล่นเป็น stop motion ง่ายๆ

ปกหลัง

https://brickinfo.files.wordpress.com/2010/10/anakin-skywalker.pdf

ที่ผมแปลไป 1 ตัวแล้ว

Marvel Cinematic Universe Collectible Minifigure Series #1

01 – Iron Man (Mark IV) (Robert Downey Jr.)

Posted Image

02 – Tony Stark (Robert Downey Jr.)

Posted Image

03 – Pepper Potts (Gwyneth Paltrow)

Posted Image

04 – War Machine (Don Cheadle)

Posted Image

05 – James Rhodes (Don Cheadle)

Posted Image

06 – Obadiah Stane (Jeff Bridges)

Posted Image

07 – Nick Fury (Samuel L. Jackson)

Posted Image

08 – Phil Coulson (Clark Gregg)

Posted Image

09 – Black Widow (Scarlett Johansson)

Posted Image

10 – Justin Hammer (Sam Rockwell)

Posted Image

11 – Whiplash (Mickey Rourke)

Posted Image

12 – Iron Man (Mark VI) (Robert Downey Jr.)

Posted Image
00 – Stan Lee

Posted Image

 

จาก http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=47511

Mini-figure star wars custom 001

ทาง http://www.eurobricks.com เขาก็ได้มีคนทำ mini-fig เองขึ้นมาเป็นตัวที่เลโก้ไม่ได้ผลิต

#1 The Yellow Twi’lek

Posted Image

#2 The Blue Twi’lek

Posted Image

#3 The Red Twi’lek

Posted Image

#4 The Green Twi’lek

Posted Image

 

เพิ่มเติมที่http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=42792

หรือ http://www.arealightcustoms.com/

รูปภาพ Lego city 2011 ส่วนหนึ่ง

สวัสดีครับ

มีข่าวของปี 2011 จาก eurobrick  อีกแล้ว ปีหน้าจะมี girl theme แต่ขายเฉพาะใน Uk ,US ส่วน modular มีแน่เดือน july  และมีรูปจริงของรถตำรวจปีหน้ากับ space police ปีหน้าที่เป็น prototype ออกมาให้ดูแล้ว ซึ่งเป็นรูปมาจากงาน legoworld ที่ประเทศ Netherlands ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=45045&st=300
จอม

ก็ขอขอบคุณพี่จอมมากเลยนะครับ

MOC : วันเบาๆของ officer 2

หลังจากได้แรงใจจาก Lifes on Death Star ของพี่กุ้ง

ผมเลยทำอันนี้ขึ้นมาบ้าง :  วันเบาๆของ officer  2

อันนี้เป็นห้องครัว

ตู้ขายขนม

ผมเพิ่มเติมห้องนอน + ทำงานอีกหน่อยครับ

เป็นหมวกสมัยที่นายคนนี้อยู่กับ สาธารณะรัฐ อิอิ

ต่อเข้าด้วยกันได้


เพิ่มเติม http://www.facebook.com/album.php?aid=24007&id=100001132308459&l=f61a4b8674

ดูวิธีการต่อเพิ่มเติมกดที่นี่ เทคนิค